Ingineria şi managementul resurselor pentru dezvoltare rurală

Cuprinsingineria_2003

1. Managementul – ştiinţă a conducerii
1. Unele consideraţii de ordin istoric
2. Definirea managementului
3. Funcţiile managementului
4. Cerinţele managementului performant
5. Tendinţe de internaţionalizare (globalizare) a managementului
2. Managementul comparat – concepte, noi tendinţe
1. Scurt istoric
2. Definirea managementului comparat
3. Dimensiunile, conţinutul şi obiectivele managementului comparat. Principalele scoli ale managementului comparat
4. Rolul, concepţiiile, funcţiile şi esenţa managementului comparat
5. Principalele utilităţi ale managementului comparat
3. Managementul resurselor pentru dezvoltare rurală
1. Caracteristicile spaţiului rural
2. Definirea spaţiului rural
3. Structura spaţiului rural
4. Funcţiile spaţiului rural
5. Resursele naturale şi umane ale spaţiului rural
4. Dezvoltarea rurală durabilă
1. Abordarea integrată a dezvoltării rurale
2. De la conceptul global al dezvoltării durabile la dezvoltarea durabilă a agriculturii şi spaţiului rural
3. Politici regionale şi structurale – principii de bază
4. Mecanismele politicii structurale
5. Fondurile structurale
5. Politici de dezvoltare rurală
1. Obiective majore ale politicii de dezvoltare rurală
2. Principii, orientari şi măsuri ale politicilor de dezvoltare rurală
3. Politica rurală – al doilea pilon al P.A.C.
4. Programe şi proiecte de dezvoltare rurală 2000 – 2006 (Obiective finanţate din fondurile structurale)
5. Noua initiaţivă comunitară pentru dezvoltarea rurală – LEADER+
6. Instituţii şi instrumente pentru dezvoltarea spaţiului rural şi a agriculturii
1. Parteneriatul instituţional
2. Tipuri de parteneriat instituţional
3. Parteneriatul instituţional pentru dezvoltare rurală
4. Cadrul instituţional existent în statele din Europa de Vest
5. Instrumente şi structuri utilizate pentru dezvoltarea rurală
7. Amenajarea teritoriului – suport al dezvoltării zonelor rurale
1. Consideraţii specifice şi particularităţile privind amenajarea teritoriului
2. Politici de dezvoltare durabilă şi de amenajare a teritoriului în zonele rurale (principii fundamentale, legităţi)
3. Concepte şi definiţii
4. Programe şi proiecte de dezvoltare şi amenajare a teritoriului
5. Instituţii, infrastructuri, transporturi, echipare teritorială
8. Carta europeană a spaţiului rural
1. Carta europeană a amenajării teritoriului şi dezvoltarea regională (unele caracteristici)
2. Obiectivele fundamentale ale strategiei regionale în viziunea cartei
3. Obiective specifice ale Cartei în zonele cu elemente specifice
4. Direcţii şi obiective ale strategiei de dezvoltare regională la nivelul Uniunii Europene
5. Orientări recente în politicile regionale
9. Politica structurală agricolă în procesul coeziunii şi dezvoltării durabile a spaţiului rural
1. Lansarea şi constituirea politicii structurale (istoric, acţiuni, concepte, evoluţie)
2. Evoluţia măsurilor structurale şi influenţa lor asupra ruralului
3. Creşterea dimensiunii exploataţiilor ca formă de manifestare a concentrării producţiei agricole (evoluţii, clasificări, influenţe)
4. Tipologia formelor de organizare a agriculturii pe plan european şi mondial
5. Productivitatea agricolă (influenţe şi schimbări în rural)
10. Politica agricolă comunitară (P.A.C.) – (trecut, prezent şi viitor)
1. Crearea P.A.C. (origini, dezvoltare, evoluţie)
2. Diversitatea agriculturilor şi a politicilor agricole europene (cu influenţe directe în rural)
3. Obiectivele, condiţiile şi principiile politicilor agricole comunitare
4. Reforma politicii agricole comunitare – etape, obiective (efectele contradictorii ale vechii P.A.C. şi primele măsuri de reformă)
5. Perspective
11. Politici agricole şi rurale în ţările Europei Centrale şi de Est (T.E.C.E.)
1. Locul agriculturii şi ruralului în economia T.E.C.E.
2. Producţia agricolă şi balanţele principalelor produse vegetale în T.E.C.E. (referiri de sinteză)
3. Structura exploataţiilor agricole în ţările T.E.C.E.
4. Măsuri comunitare şi instrumente de ajustare structurală a sectorului agricol şi spaţiului rural în ţările în tranziţie
5. Programul SAPARD: program special de asistenţă financiară pentru susţinerea agriculturii şi dezvoltarii rurale
12. Managementul calităţii mediului în sprijinul dezvoltării durabile a agriculturii şi spaţiului rural
1. Mediul înconjurător şi poluarea (concepte, noţiuni, definiţii)
2. Politica de protecţie a mediului în Uniunea Europeană (obiective, principii şi instrumente)
3. Protecţia mediului înconjurător – o prioritate a contemporaneităţii
4. Erodarea (degradarea) principalelor resurse naturale şi a diversităţii biologice
5. Monitoringul şi auditul de mediu