Ecologie generală şi protecţia mediului

CuprinsEcologie generala

1. Introducere
1. Definiţie
2. Istorie, prezent şi viitor în ecologie
1. Sistem ecologic sau ecosistem
2. Evoluţia sistemelor ecologice
3. Dinamica ecosistemelor şi echilibrul biosferei
3. Biosfera şi modul ei de organizare
1. Definire
2. Istoricul biosferei
3. Vegetaţia Europei în Quaternar şi relaţiile ei cu climatul
4. Mediul şi climatul în cursul ultimului ciclu climatic (150.000 ani)
5. Dinamica mediului fizic al biosferei
– Repartiţia geografică a climatului
6. Acţiunea principalilor factori abiotici asupra mediului viu
– Acţiunea umidităţii
– Importanţa luminii pentru biosferă
– Acţiunea temperaturii
7. Bilanţul energetic al planetei (al biosferei)
8. Organizarea în plan structural şi funcţional a biosferei
– Structura spaţială a biosferei. Repartizarea biomaselor
– Structuri funcţionale
9. Ciclurile biochimice
– Ciclul apei în biosferă
– Circuitul sau ciclul carbonului
– Circuitul sau ciclul azotului
– Interacţiunea dintre cicluri
4. Relaţia dintre populaţie şi mediu
1. Populaţia
2. Componentele şi însuşirile mediului
– Caracterizarea factorilor de mediu
– Factori de intervenţie (imediaţi) – factori finali (ultimi)
– Efecte ale factorilor ecologici
3. Ce se înţelege prin resurse
4. Câteva elemente de genetică a populaţiilor
– Polimorfismul populaţiilor
– Mecanismele variaţiei genetice
– Variaţia genetică în ecosistemele agricole
– Legea lui Hardy-Weinberg
– Coeficientul de consangvinitate
– Selecţie, adaptare, evoluţie
5. Dinamica populaţiilor
– Creşterea şi reglarea populaţiilor
– Un model simplu de creştere a populaţiilor
– Modele ale dinamicii populaţiilor pentru insectele din biocenozele agricole
– Modele de evoluţie a populaţiilor de buruieni în agrocenoze
6. Competiţia intraspecifică
– Definiţie
– Caracterul competitiv în ecosistemele agricole
– Analiza efectelor competiţiei intraspecifice
– Efecte cantitative şi calitative: studii pe câteva exemple
7. Populaţia în ecosisteme
– Sistemul populaţie-mediu
– Populaţiile dezechilibrate şi paraziţii
– Teoria nişelor ecologice
5. Strategiile biodemografice
1. Strategii în ecologie
2. Constrângeri şi compromisuri
– Strategiile reproducţiei
– Costul reproducţiei
– Strategia “r“ şi strategia “K“
– Diversificarea teoriei
3. Dimensiunea corporală ca principală însuşire biodemografică
4. Coacţiuni interspecifice
5. Competiţia interspecifică
– Modelul matematic de laborator
– Competiţia interspecifică în natură
– Competiţia interspecifică în ecosistemele agricole
– Mecanismele interacţiunii competitive
6. Relaţiile devorator-devorat (mâncător-mâncat)
– Studiul dinamicii prădător-pradă în laborator. Modelul Lotka-Volterra
– Efectele prădătorilor asupra dinamicii prăzii în natură
– Reacţia dăunătorilor la variaţia densităţii prăzii
– Răspunsul numeric şi comportamentele sale
– Particularităţile relaţiei gazdă-parazit
– Relaţiile specifice erbivor-plante
– Insectele fitofage – caz particular
– Rezistenţa la dăunători
7. Interacţiuni în cadrul cooperărilor
– Mutualism şi simbioză – exemple
– Interacţiuni şi evoluţie
6. Structura şi funcţionarea ecosistemelor
1. Caracteristicile generale ale ecosistemelor
– Suportul fizico-chimic al ecosistemelor
– Structura spaţială a ecosistemului
– Structura trofică a ecosistemelor
– Productivitatea ecosistemelor, diversitatea şi stabilitatea lor
2. Fluxuri, bilanţuri şi randamente energetice
– Bilanţ şi randamente energetice
– Bilanţuri energetice ale populaţiilor naturale
– Fluxul de energie în ecosisteme
3. Ciclurile elementelor minerale de nutriţie
– Transferurile de elemente chimice nutritive în cadrul ecosistemului
4. Rolul factorilor de descompunere în funcţionarea ecosistemelor
– Descompunerile văzute antropic şi ecosistemul ca un întreg
5. Comunităţile
– Structura şi dinamica
– Caracteristicile comunităţilor
– Organizarea comunităţilor
– Competiţia interspecifică în cadrul comunităţilor
– Unele efecte imprevizibile ale mediului asupra comunităţilor
– Teoria echilibrului dinamic
– Conceptul de succesiune în comunităţi
– Coacţiuni interspecifice şi dinamica ecosistemelor
7. Relaţiile dintre om şi biosferă. Probleme de poluare
1. Biosfera, mediul societăţii umane
– Poluarea biosferei
– Perturbaţia ciclului de carbon
– Alte surse de poluare atmosferică
– Poluarea solului şi a apelor
– Poluarea prin îngrăşăminte chimice şi organice
2. Pesticidele şi mediul înconjurător
– Poluarea cu pesticide
– Principiile ecologice care stau la baza utilizării pesticidelor
– Strategia conservării mediului ambiant în condiţiile folosirii pesticidelor
– Locul pesticidelor în agricultura durabilă
– Unele tendinţe pentru controlul expansiunii pesticidelor
3. Poluarea radioactivă sau nucleară a solului
4. Dereglarea circuitului apei şi poluarea acesteia
– Procesul de eutrofizare a apelor
8. Conservarea mediului şi a speciilor. Combaterea poluării
1. Necesitatea conservării resurselor
– Definiţia resurselor naturale-abordare globală şi naţională
– Abordarea globală a problemei resurselor
– Abordarea problemei în spaţiul românesc
– Evaluarea principalelor resurse naturale ale României
2. Bazele ecologice şi genetice ale conservării biodiversităţii
3. Hrana şi biosfera
4. Bilanţul energetic al agrosistemelor
5. Ecologie şi agricultură
– Fenomenul de continuitate
– Reglarea relaţiilor dintre dăunători şi agrosisteme
– Principiile ecologice ale protecţiei sistemelor agricole
– Protecţia integrată a culturilor – principiu ecologic
– Biotehnologiile şi impactul lor ecologic
– Genetică – agricultură – ecologie
– Utilizări reale şi posibile ale geneticii în agricultură
– Biotehnologiile şi inducerea de rezistenţă
6. Administrarea biosferei – o problemă cheie a secolului XXI
– Explozia demografică şi dezechilibrul Nord/Sud
– Unele aspecte privind creşterea demografică
– Diferenţieri regionale
– Conflictul Nord-Sud
– Pericolul unei crize climatice
– Erodarea resurselor şi a diversităţii biologice
– Dezvoltarea durabilă ar putea fi o alternativă
– România şi dezvoltarea durabilă